Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

tisdag 29 september 2020

Plan mot kränkande behandling och diskriminering (sammanfattning)

 

Plan mot kränkande behandling
och diskriminering (sammanfattning)

Alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Syftet med planen är att beskriva förskolans arbete beträffande barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan ska arbeta både främjande och förebyggande för att skapa en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

 Det främjande arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling som sker i den dagliga pedagogiska verksamheten.

 Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som nulägesanalysens dokumentation visar på.

 Varje år upprättas en plan på förskolan som utgår från dokumentet ”Värdegrundad verksamhet i Norrköping” som bygger på skollagen, diskrimineringslagen och barnkonventionen. Planen  utvärderas vid läsårets slut.

 Delaktighet

All personalen ska medverka till att det skapas ett demokratiskt 

klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen

 får möjlighet att visa solidaritet, stimulera barnens samspel och hjälpa dem

 att bearbeta konflikter, missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

Värdegrundsarbete sker dagligen och barnen ska ges möjlighet att påverka och bli 

delaktiga i arbetet bl. a genom att vi för dagliga samtal om värdegrundsfrågor

 utifrån barnen och gruppens behov.

 Vårdnadshavarnas blir delaktiga i planen genom att den finns tillgänglig på 

varje avdelning och en sammanfattning ges till alla vårdnadshavare. 

Utbildningens innehåll gällande värdegrundsarbete informeras även på 

exempelvis på introduktionssamtal, utvecklingssamtal och övriga möten för 

vårdnadshavare.

 Vårdnadshavarna genomför en gång vart annat år en föräldraenkät 

angående deras upplevelse av verksamheten vilken ligger till grund för de 

åtgärder som finns i planen.

 Arbetssätt

Det kan vara svårt för yngre förskolebarn att sätta ord på sin upplevelse. Därför ser vi vikten av närvarande pedagoger i barngrupperna som är observanta och beredda att ingripa i konkreta situationer. På förskolan kan vi få kännedom om kränkande behandling eller trakasserier mot ett barn genom att pedagoger uppmärksammar det, att barnet berättar, att föräldrar tar kontakt eller genom någon annan. När personal på förskolan får kännedom om att ett barn blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling har vi särskilda rutiner för att upptäcka, åtgärda och utreda och berörda vårdnadshavare informeras.

Vad kan man göra hemma?

Det är av stor betydelse att hemmet och förskolan har en öppen dialog och känner stöd och förtroende för varandra. Vårdnadshavare bör prata med barnet hemma, vara lyhörd och uppmärksam på eventuella signaler. Vid minsta misstanke om att något inte är som det ska vara bör du som vårdnadshavare kontakta personalen på förskolan. Vid en eventuell anmälan kontaktar personalen rektor Linda Ekroth.

 

Som stöd i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering finns

Stephan Andersson 011-156066, 

stephan.andersson@norrkoping.se  Barn och elevombudet i Norrköpings kommun.

 

Årets planerade åtgärder i korthet

 

  • Fortsatt arbete i personalgruppen kring trygghet och kränkande behandling samt öka systematiken i värdegrundsarbetet.
  • Ett fortsatt arbete med boken ”RÄTT LÄTT” i utbildningen  där barnets rättigheter och deras ansvar för varandras rättigheter berättas , samtidigt som det stimulerar barnets nyfikenhet och diskussionslust.
  • Kompetensutveckling för pedagoger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar