Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

onsdag 30 september 2020

Upptäckarglädje ute på gården

 När vi varit ute på gården har vi blåst bubblor. Barnen provar att blåsa själva, det är inte lätt men ibland blir det några bubblor. 


När vi blåser bubblor följer barnen dem med blicken och med kroppen, de försöker fånga dem och de som landar på marken trampar de på. Det är spännande och roligt när de märker att de går sönder och en del bubblor flyger iväg högt upp över huset.

tisdag 29 september 2020

Rektors brev - september

Hej!
I länken nedan finns rektors brev för september.Hälsningar
Linda Ekroth
Rektor

Plan mot kränkande behandling och diskriminering (sammanfattning)

 

Plan mot kränkande behandling
och diskriminering (sammanfattning)

Alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Syftet med planen är att beskriva förskolans arbete beträffande barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan ska arbeta både främjande och förebyggande för att skapa en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

 Det främjande arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling som sker i den dagliga pedagogiska verksamheten.

 Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som nulägesanalysens dokumentation visar på.

 Varje år upprättas en plan på förskolan som utgår från dokumentet ”Värdegrundad verksamhet i Norrköping” som bygger på skollagen, diskrimineringslagen och barnkonventionen. Planen  utvärderas vid läsårets slut.

 Delaktighet

All personalen ska medverka till att det skapas ett demokratiskt 

klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen

 får möjlighet att visa solidaritet, stimulera barnens samspel och hjälpa dem

 att bearbeta konflikter, missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

Värdegrundsarbete sker dagligen och barnen ska ges möjlighet att påverka och bli 

delaktiga i arbetet bl. a genom att vi för dagliga samtal om värdegrundsfrågor

 utifrån barnen och gruppens behov.

 Vårdnadshavarnas blir delaktiga i planen genom att den finns tillgänglig på 

varje avdelning och en sammanfattning ges till alla vårdnadshavare. 

Utbildningens innehåll gällande värdegrundsarbete informeras även på 

exempelvis på introduktionssamtal, utvecklingssamtal och övriga möten för 

vårdnadshavare.

 Vårdnadshavarna genomför en gång vart annat år en föräldraenkät 

angående deras upplevelse av verksamheten vilken ligger till grund för de 

åtgärder som finns i planen.

 Arbetssätt

Det kan vara svårt för yngre förskolebarn att sätta ord på sin upplevelse. Därför ser vi vikten av närvarande pedagoger i barngrupperna som är observanta och beredda att ingripa i konkreta situationer. På förskolan kan vi få kännedom om kränkande behandling eller trakasserier mot ett barn genom att pedagoger uppmärksammar det, att barnet berättar, att föräldrar tar kontakt eller genom någon annan. När personal på förskolan får kännedom om att ett barn blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling har vi särskilda rutiner för att upptäcka, åtgärda och utreda och berörda vårdnadshavare informeras.

Vad kan man göra hemma?

Det är av stor betydelse att hemmet och förskolan har en öppen dialog och känner stöd och förtroende för varandra. Vårdnadshavare bör prata med barnet hemma, vara lyhörd och uppmärksam på eventuella signaler. Vid minsta misstanke om att något inte är som det ska vara bör du som vårdnadshavare kontakta personalen på förskolan. Vid en eventuell anmälan kontaktar personalen rektor Linda Ekroth.

 

Som stöd i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering finns

Stephan Andersson 011-156066, 

stephan.andersson@norrkoping.se  Barn och elevombudet i Norrköpings kommun.

 

Årets planerade åtgärder i korthet

 

  • Fortsatt arbete i personalgruppen kring trygghet och kränkande behandling samt öka systematiken i värdegrundsarbetet.
  • Ett fortsatt arbete med boken ”RÄTT LÄTT” i utbildningen  där barnets rättigheter och deras ansvar för varandras rättigheter berättas , samtidigt som det stimulerar barnets nyfikenhet och diskussionslust.
  • Kompetensutveckling för pedagoger.

måndag 28 september 2020

Rubinens grupper

 Vi har under förra veckan börjat med att dela in barnen i två olika grupper för att ha projekt och samlingar. Vi hade skrivit ut 6 olika bilder (3 till varje grupp) så att barnen demokratiskt skulle få välja vad deras grupp skulle heta. Den ena gruppen kommer få rösta nu v. 40 medan den andra gruppen röstade förra veckan och deras grupp kallades då för rävgruppen. De fick rösta flera gånger för att komma fram till det beslutet och det såg ut såhär:


fredag 25 september 2020

Pärlans intresse

 

Barnens intresse för musik med rörelse är stort. Vi har denna vecka lyssnat och dansat lite extra till sången ”Honky-Tonky”. Där får barnen bland annat träna på olika kroppsdelar och taktkänsla.

När vi var ute på gården upptäckte ett barn en tvestjärt som flera barn tyckte var rolig att följa.

Drakstenens bondgård

 Drakstenen arbetar med projektet bondgårdsdjur. Denna vecka har vi börjat att prata om och bygga hagar till de olika djuren och placera ut vilka djur som hör ihop. onsdag 23 september 2020

Safiren, v.39. Hur kombinerar vi analogt med det digitala i vår undervisning!Hur kombinerar vi det digitala med analoga verktyg i vår undervisning?

Enligt förskolans läroplan ska barnen ”få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande”. Vi jobbar vidare med vårt insektsprojekt, idag var en del av barnen i skogen för att leta efter nya insekter att undersöka, jämföra och diskutera. Med hjälp av vårt ”ägg” kunde vi zooma in på insekten på bilden som vi tror är en björnspinnare, arten på insekten fick barnen fram igenom att slå i vår insektsbok. Detta är ett sätt hur vi kombinerar det digitala med det analoga i vår undervisning. (handen på bilden är en pedagogs)


 måndag 21 september 2020

Rubinens miljöer

 Vi har fortsatt att utveckla våra miljöer. Vi har tagit bilder på våra olika lådor så att barnen lättare ska kunna organisera efter lek och vid undanplockning. 
fredag 18 september 2020

Sångsamling på Pärlan


När vi har sångsamling före maten använder vi oss av våra ”sångfiskar”. Barnen fiskar en i taget och får vänta på sin tur. De är fokuserade på att kunna fiska upp fisken med hjälp av magneten på fiskespöt och sen sjunger vi sången som bilden på baksidan visar. 

måndag 14 september 2020

Diamanten undrar vad detta kan vara?Vi har kommit igång och provar många olika aktiviteter på Diamanten. Undrar hur en larv ser ut på nära håll? Vi provar webbägget och upptäcker och förundras hur det kan se ut. 

fredag 11 september 2020

Safiren, v.37.

Hej igen alla barn och vårdnadshavare!
Hösten är på ingång och vi fortsätter med introducering av vårt projekt insekter som är under uppbyggnad. Under vecka har varje projektgrupp varit i närområdet och letat samt utforskat insekter. En del av de insekter vi har hittat och fått följt med in och inspekterats i vårt "webbägg" som har möjlighet att zooma in på djuren. (se bilderna). Samband med att vi väljer ta in insekterna in i avdelningen, diskuterar vi med barnen samt de med varandra, hur en är snäll mot de, att vi är försiktiga gentemot de samt vi måste släppa ut dem efter en stund inomhus. Vi diskuterar även skillnader och likheter mellan djuren? Diskussioner som har uppkommit är: 

Hur många ben har de?
Hur ser ögonen ut?
Har de vingar?

Trevlig helg önskar Hugo, Salma och Christina. 
Intresse på Pärlan

Nu har vi på sett barnens stora intresse här på förskolan - musik. Vi sjunger och har olika musik på. Barnen visar ofta att de vill att vi ska sätta på musik i vårt musik- och bollrum och de vill helst ha musik med rörelser t.ex. ”Hoppa, hoppa”, ”Huvud, axlar , knä och tå”. Då blir det full aktivitet med sång och rörelser.
måndag 7 september 2020

Rubinens miljöer


Nu har vi varit i gång  på Rubinen i några veckor efter sommaruppehållet. Vi har både ny personal och nya barn på avdelningen som håller på att lära känna varandra och  vi tränar alla namnen. Till hjälp har vi foton och namnskyltar att titta på.

Vi tittar också över och fixar i ordning våra lekmiljöer. I samband med lek med bilar uttryckte ett barn att det saknades parkeringsplatser vid vår bilväg. Tillsammans med en pedagog ordnade två barn både parkeringsplatser och  en ny järnväg.Välkomna till oss på Smaragden.
Här har vi under veckorna efter sommaren hamnat i många underbara sagor. Petter och hans fyra getter, sagan om vanten, m.f.
Just nu lyssnar, berättar, leker och fantiserar vi om sagan om de tre bockarna Bruse.
Barnen har målat stenar och sand från de karga bergen där bockarna bor. Man förstår ju att bockarna vill till de gröna och blomstrande ängarna på andra sidan bron. Tillsammans bygger vi upp en härlig miljö där leken och fantasin får plats.
fredag 4 september 2020

Pärlan
Barnen på Pärlan är intresserade och ber ofta om material som de kan sitta och utforska vid borden.. Vi tränar språk, matematik - former, vikt, volym, färger och finmotoriken.

onsdag 2 september 2020

Utvärdering av sommarförskolan

Vi arbetar hela tiden för att systematiskt följa upp och utvärdera vår verksamhet på olika sätt.
Sommarförskolan är en del som vi utvärderar och där blir dina tankar och åsikter som vårdnadshavare en viktig del i den utvärderingen.

Du som under sommaren 2020 hade ditt/dina barn på sommarförskolan ber vi nu ödmjukas att svara på följande enkät för att hjälpa oss att utveckla verksamheten ännu mer.
Enkäten tar endast några få minuter och är öppen till den 13 september.

Tack på förhand för din medverkan!
Hälsningar
Linda Ekroth, Rektor


Länk till enkäten på olika språk: