Berlocken

Berlockens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Galaxens förskola. Berlocken har sju avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Berlocken har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Vi har ett tillagningskök med egen kokerska som lagar frukost och lunch.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och med hjälp av våra vision vill vi skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

fredag 21 oktober 2022

Planen mot kränkande behandling och diskriminering ( sammanfattning)

 Alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Syftet med planen är att beskriva förskolans arbete beträffande barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan ska arbeta både främjande och förebyggande för att skapa en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Det främjande arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling som sker i den dagliga pedagogiska verksamheten.

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som nulägesanalysens dokumentation visar på.

Varje år upprättas en plan på förskolan som utgår från dokumentet ”Värdegrundad verksamhet i Norrköping” som bygger på skollagen, diskrimineringslagen och barnkonventionen. Planen  utvärderas vid läsårets slut.

Delaktighet

All personalen ska medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet, stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter, missförstånd, kompromissa och respektera varandra

Värdegrundsarbete sker dagligen och barnen ska ges möjlighet att påverka och bli delaktiga i arbetet bl. a genom att vi för dagliga samtal om värdegrundsfrågor utifrån barnen och gruppens behov.

Vårdnadshavarnas blir delaktiga i planen genom att den finns tillgänglig på varje avdelning och en sammanfattning läggs ut på förskolans blogg. Utbildningens innehåll gällande värdegrundsarbete informeras även på exempelvis introduktionssamtal, utvecklingssamtal och  övriga möten för vårdnadshavare.

Vårdnadshavarna genomför en gång vart annat år en kommungemensam vårdnadshavare enkät angående deras upplevelse av verksamheten vilken ligger till grund för de åtgärder som finns i planen.

Arbetssätt

Det kan vara svårt för yngre förskolebarn att sätta ord på sin upplevelse. Därför ser vi vikten av närvarande pedagoger i barngrupperna som är observanta och beredda att ingripa i konkreta situationer. På förskolan kan vi få kännedom om kränkande behandling eller trakasserier mot ett barn genom att pedagoger uppmärksammar det, att barnet berättar, att vårdnadshavare tar kontakt eller genom någon annan. När personal på förskolan får kännedom om att ett barn blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling har vi särskilda rutiner för att upptäcka, åtgärda och utreda och berörda vårdnadshavare informeras.

Vad kan man göra hemma?

Det är av stor betydelse att hemmet och förskolan har en öppen dialog och känner stöd och 

förtroende för varandra. Vårdnadshavare bör prata med barnet hemma, vara

lyhörd och uppmärksam på eventuella signaler.

Vid minsta misstanke om att något inte är som det ska vara bör du som vårdnadshavare

kontakta personalen på förskolan. Vid en eventuell anmälan kontaktar personalen rektor 

Johanna Martinsson (Galaxen) biträdande rektor Pia Ekeblom ( Berlocken).

Som stöd i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering finns

Hanna Martinsson tele 011-151213, hanna.martinsson@norrkoping.se 

Barnrättsombud i Norrköpings kommun.

 

Årets planerade åtgärder i korthet

 

·         På alla avdelningar arbetar med spontan och planerad undervisning i mindre sammanhang både ute och inne. Detta för att öka barnens kommunikationsutrymme och inflytande över sin utbildning.

 

·         På varje avdelning sker ett medvetet arbete med att bredda basen. Detta för att utveckla barnens möjligheter att kommunicera på olika sätt och att alla barn oavsett funktionsförmåga ska kunna delta på lika villkor som andra i förskolan.

 

·         På varje avdelning använder vi tydliga strategier medvetet kring arbetet med jämställdhet, för att öka barnens möjligheter att möta samma förutsättningar oavsett kön samt utmana traditionella könsnormer.

måndag 17 oktober 2022

Instrument

 Förra veckan fick barnen möta Kalles trumma. Vi sjunger medan barnen får spela på trumman. Vi har också pratat om att det finns olika instrument och har där med plockat fram äggmaracas som barnen också får spela med när vi sjunger. 


I torsdags var det också Berlockenloppet. Alla barnen på pärlan, kristallen och drakstenen var på lilla gården, hade uppvärmning och sedan sprang vi ett varv runt gården. Vissa barn tyckte det var så roligt så de sprang fler varv! Sedan fick de en varsin medalj för sin medverkan. 


fredag 14 oktober 2022

Informationskvällar inför skolval

 


Norrköpings kommunala grundskolor bjuder in till informationskvällar.
Läs mer på  norrkoping.se/informationskvallar
Berlockenloppet

På torsdagen genomfördes det årliga Berlockenloppet. De äldre barnen sprang en runda på den stora gården och fick en medalj vid målgång. Innan loppet hade vi en gemensam uppvärmning till musik. 

måndag 10 oktober 2022

Möte för vårdnadhavare

 Information från mötet i torsdags

* Gemensam information från rektor.

* Från 1 oktober samarbetar vi och Kristallen genom hela dagarna. Det innebär att öppning i paviljongen sker på Pärlan och att vi efter klockan 16 är på Kristallen. Kom gärna in på avdelningen när ni hämtar era barn, barnen kan vara på både Pärlan och Kristallen innan klockan 16. 

*Vi berättade hur en dag på Pärlan ser ut med extra fokus på leken och på projektet. 

*Det finns kvarglömda kläder på skohyllan i tamburen. Titta gärna igenom om ni saknar något. Plockas bort fredag 14 oktober.

Hälsningar My och Ann-Sofie

Polyglutt home access

 

Det här är Polyglutt förskola Home Access:

·         En bilderbokstjänst med böcker inlästa på över 60 språk

·         Konton för vårdnadshavare för användning i hemmet

·         En möjlighet att väcka barnens läsintresse, träna modersmål, samt stimulera språkutveckling

·         Särskilt utvalda bilderböcker med text på svenska (nästan1300 i dagsläget, antalet titlar ökar kontinuerligt)

·         Böcker med TAKK, teckenspråk och syntolkning

·         Fungerar på webb, iPad, Androidplattor och mobiler


För att kunna använda:

·         Läsplatta eller smart telefon

·         Hämta appen Polyglutt från Appstore (IOS) eller Google Play (Android).
Logga in med användarnamnet och lösenordet du fått från förskolan.

 

·         Dator

·         Gå till http://app-polyglutt.se/ och logga in med användarnamnet och lösenordet du fått från förskolan.

Film om hur du kommer igång:

Home Access - Kom igång - YouTube